Flat Preloader Icon

MASTER strukovne studije - Upisne informacije

Konkurs za upis studenata na master strukovne studije Zdravstvena nega na Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS)Beograd (u daljem tekstu: ICEPS)

U cilju maksimalne bezbednosti studenata i zaposlenih, kompletna procedura upisa vrši se on-line (uz obavezu naknadnog dostavljanja originala dokumentacije).

Prijavni (konkursni) list možete popuniti OVDE.

Master strukovne studije Zdravstvena nega su akreditovane u Republici Srbiji.

Studijski program: Master strukovne studije Zdravstvena nega, moduli:

  • Zdravstvena nega
  • Javno zdravlje

Trajanje studija: 2 godine = 4 semestra (uključujući stručnu praksu)

Broj ESPB: 120

Nivo studija: drugi

Izlazno zvanje: Strukovni master medicinska sestra*

* Navedeno zvanje usklađeno je sa Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva (Sl. glasnik RS 53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019 i 34/2019).

Broj studenata za koji ICEPS raspisuje konkurs za šk. 2022/23. god.: 14

Uslovi upisa:

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

Cene školarine možete pogledati OVDE.

Prijava i upis:

I: Prijavljivanje kandidata
Termine prijave i upisa pogledajte OVDE

Prijavljivanje kandidata obaviće se prema utvrđenim datumima upisnih rokova, od 10-16 h, putem:

  • mejla ili telefona

Beograd:  office@iceps.edu.rs, (+381) 011 6 555 190, (+381) 064 6429 086

Novi Sad: office.novisad@iceps.edu.rs, (+381) 021 523 107, (+381) 064 6483 740

Leskovac: office.leskovac@iceps.edu.rs, (+381) 016 601 699, (+381) 064 6483 742

Vršac: office.vrsac@iceps.edu.rs, (+381) 013 407 982, (+381) 064 6483 097

Kraljevo: office.kraljevo@iceps.edu.rs, (+381) 036 383 720, (+381) 064 829 06 45

Način dostavljanja dokumentacije: skenirano poslati na e-mail (naknadna dostava originala lično ili poštom na adresu Škole)

Potrebna dokumentacija za prijavu:
1. popunjen konkursni list (online)
2. diploma o završenim studijama prvog stepena sa min 180 ESPB (alt. uverenje o diplomiranju) (original ili overena kopija)
3. očitana lična karta (skenirana ili kopija); za strane državljane i pasoš (skeniran ili kopija)

II: Objavljivanje rang-liste
Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na sajtu ICEPS-a najkasnije do utvrđenog datuma do 10 h.
Maksimalni broj bodova koje kandidat može imati je 100, a rang lista se kreira na osnovu sledećih proriteta:
– prvi kriterijum: kandidati se rangiraju na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom nivou obrazovanja (osnovne strukovne studije), pri čemu se prosečna ocena studiranja množi sa 10, tako da kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.
U slučaju izjednačenosti u bodovima:
– drugi kriterijum: ocena iz predmeta Osnovi zdravstvene nege
– treći kriterijum: ocena iz predmeta Javno zdravlje (u slučaju da matična visokoškolska ustanova nema predmet pod ovim imenom, posmatra se predmet Socijalna medicina)
– četvrti kriterijum: ocena na Završnom radu na osnovnim strukovnim studijama.

Žalbe na rang listu
Kandidat može podneti prigovor ICEPS-u u pisanoj formi na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.
ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u roku od 24 sata od prijema prigovora.

III: Upis primljenih kandidata

Potrebna dokumentacija za upis:

1. dva popunjena ŠV obrasca (možete ih dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti OVDE)
2. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija)
3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
4. dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,

5. Izjava o osiguranju (dobija se u Studentskoj službi),

6. indeks (dobija se u Studentskoj službi)

7. dokaz o uplati:
troškovi upisa – 5.500,00 rsd
uplata naknade za troškove obaveznog osiguranja studenta i članarine Studentskih konferencija– 1000,00 rsd
I rata školarine (u iznosu od 200 eur) ili kompletna školarina
plaćanje se vrši po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
8. samo za aktuelne zdravstvene radnike: Potvrda o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi (min 6 meseci radnog odnosa), u slučaju da je kanidat već zdravstveni radnik i želi podenti zahtev za Analizu priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza (original ili overena kopija)
• troškovi Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza – 5.500,00 rsd

9. samo za studente koji prelaze sa drugih akreditovanih visokoškolskihustanova: Uverenje o položenim ispitima sa prethodne visokoškolske ustanove u slučaju da kandidat prelazi sa te ustanove (original ili overena kopija)
10. samo za nastavnike, saradnike i zaposlene ICEPS-a: potvrda o angažovanju na ICEPS-u

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno dodatno:
• dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
• dokaz o vladanju srpskim jezikom (osim za državljane Crne Gore, BiH i Hrvatske koji potpisuju izjavu o razumevanju srpskog jezika)

U slučaju da je kandidat konkurisao, ali da je broj mesta za upis popunjen, kandidatu će biti ponuđen upis na drugi master studijski program ICEPS-a, ukoliko je ovde ostalo slobodnih mesta, a kandidat nije u
obavezi da isto prihvati. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija

2 Godine

Kreditni bodovi

120 ESPB/ECTS

Lokacija studija

RS