MASTER strukovne studije - Upisne informacije

Konkurs za upis studenata na master strukovne studije Zdravstvena nega na Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS)Beograd (u daljem tekstu: ICEPS)

U cilju maksimalne bezbednosti studenata i zaposlenih, kompletna procedura upisa vrši se on-line (uz obavezu naknadnog dostavljanja originala dokumentacije).

Prijavni (konkursni) list možete popuniti OVDE.

Master strukovne studije Zdravstvena nega su akreditovane u Republici Srbiji.

Smerovi, izlazna zvanja i broj studenata koji ICEPS upisuje na master strukovne studije školske 2021/2022. god:

Studijski program: Master strukovne studije Zdravstvena nega, moduli:

  • Zdravstvena nega
  • Javno zdravlje

Trajanje studija: 2 godine = 4 semestra (uključujući stručnu praksu)

Broj ESPB: 120

Nivo studija: drugi

Izlazno zvanje: Strukovni master medicinska sestra*

* Navedeno zvanje usklađeno je sa Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva (Sl. glasnik RS 53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019 i 34/2019).

Broj studenata za koji ICEPS raspisuje konkurs za šk. 2021/22. god.: 14

Uslovi upisa:

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

Cene školarine možete pogledati OVDE.

Prijava i upis:

I: Prijavljivanje kandidata
Termine prijave i upisa pogledajte OVDE

Prijavljivanje kandidata obaviće se prema utvrđenim datumima upisnih rokova, od 09-16 h, putem:

  • mejla ili telefona

Beograd:  office@iceps.edu.rs, (+381) 011 6 555 190, (+381) 064 6429 086

Novi Sad: office.novisad@iceps.edu.rs, (+381) 021 523 107, (+381) 064 6483 740

Leskovac: office.leskovac@iceps.edu.rs, (+381) 016 601 699, (+381) 064 6483 742

Vršac: office.vrsac@iceps.edu.rs, (+381) 013 407 982, (+381) 064 6483 097

Način dostavljanja dokumentacije: skenirano poslati na e-mail (naknadna dostava originala lično ili poštom na adresu Škole)

Dokumentacija potrebna za prijavu i upis:

1) popunjeni konkursni list (on line)
2) popunjena dva ŠV obrasca možete ih dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti OVDE)

3) očitana lična karta ili pasoš (kopija)
4) diploma o završenim osnovnim strukovnim studijama (alt. uverenje o diplomiranju) (original ili overena kopija)
5) izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
6) uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija)
7) dokaz o uplati za materijalne troškove upisa (5.500,00 rsd)

8) dve fotografije formata 4 x 6 cm,
9) indeks (dobija se u Studentskoj službi),
10) dokaz o uplati prve rate(u iznosu od 200 eur) ili kompletne školarine
11) dokaz o uplati naknade za obavezno studentsko osiguranje (900,00 rsd) ili dokaz o posedovanju obaveznog studentskog osiguranja
Opciono za zdravstvene radnike zdravstvenih ustanova (nastavnih baza) sa kojima ICEPS ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji:
12) potvrda o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi

Dokumentacija za upis stranih državljana:
– stavke 1)-3) i 5)-10) prethodnog teksta,
– stavke 4) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije (ICEPS može uslužno predati materijal za nostrifikaciju),
– dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine,
– dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH (ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama).

II: Objavljivanje rang-liste
Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na sajtu ICEPS-a najkasnije do utvrđenog datuma do 10 h.
Maksimalni broj bodova koje kandidat može imati je 100, a rang lista se kreira na osnovu sledećih proriteta:
– prvi kriterijum: kandidati se rangiraju na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom nivou obrazovanja (osnovne strukovne studije), pri čemu se prosečna ocena studiranja množi sa 10, tako da kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.
U slučaju izjednačenosti u bodovima:
– drugi kriterijum: ocena iz predmeta Osnovi zdravstvene nege
– treći kriterijum: ocena iz predmeta Javno zdravlje (u slučaju da matična visokoškolska ustanova nema predmet pod ovim imenom, posmatra se predmet Socijalna medicina)
– četvrti kriterijum: ocena na Završnom radu na osnovnim strukovnim studijama.

Žalbe na rang listu
Kandidat može podneti prigovor ICEPS-u u pisanoj formi na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.
ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u roku od 24 sata od prijema prigovora.

III: Upis primljenih kandidata

Upis se vrši po unapred navedenim datumima
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija

2 Godine

Kreditni bodovi

120 ESPB/ECTS

Lokacija studija

RS