OSNOVNE stukovne studije - Upisne informacije

Konkurs za upis studenata na osnovne strukovne studije na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

U cilju maksimalne bezbednosti studenata i zaposlenih, kompletna procedura upisa vrši se on-line (uz obavezu naknadnog dostavljanja originala dokumentacije).

Prijavni (konkursni) list možete da popunite OVDE

Uslovi upisa

Smerovi osnovnih strukovnih studija:

Trajanje studija: 3 godine = 6 semestara (uključujući stručnu praksu).

Broj ESPB: 180

Nivo studija: prvi

Smerovi, izlazna zvanja i broj studenata koje ICEPS upisuje na osnovne strukovne studije školske 2021/2022. god. možete pogledati OVDE.

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju,
 • koja imaju minimalni uslov bodova na rang listi kandidata (20% tj. 12 od 60 bodova) ILI lica koja imaju položenu opštu maturu pri čemu se njima umesto bodova prijemnog ispita srazmerno vrednuju rezultati opšte mature sa istim teorijskim maksimalnim (60) brojem bodova.

Prijemnog ispita su oslobođeni (priznaje se maksimalan broj bodova) kandidati koji su:

 • imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole iz dole navedenih predmeta ILI
 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju iz dole navedenih ili srodnih predmeta (npr. Prva pomoć) tokom srednje škole
studijski programpredmet
Zdravstvena negazdravstvena nega
Fizioterapijazdravstvena nega
Radiologijazdravstvena nega
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnologzdravstvena nega ili hemija

Cene školarine I godine (svaka naredna je 100 eur više), u 2021/2022. godini:

studijski program

Državljani Srbije i Republike Srpske: cena studija za uplate na rate (eur)

Strani državljani: cena studija za uplate na rate (eur)

POPUST
za plaćanje u celosti

Zdravstvena nega

1.600*

1.900

– 100 eur

(za studente koji žive 50+ km od BG)

1.300

 

– 100 eur

Fizioterapija

1.600

1.900

– 100 eur

(za studente koji žive 50+ km od BG)

1.500

 

– 100 eur

Radiologija

1.700

2.000

– 100 eur

(za studente koji žive 50+ km od BG)

1.600

 

– 100 eur

Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog

  1.600**

1.900

– 100 eur

(za studente koji žive 50+ km od BG)

1.400

 

– 100 eur

*Dodatni popust za aktuelne zdravstvene radnike (kao mali znak zahvalnosti za sve što čine u aktuelnoj situaciji) koji 2021/22 god. upisuju I godinu: -100 eur

**Dodatni popust za aktuelne zdravstvene radnike  Nastavnih baza ICEPS-a koji 2021/22 god. upisuju I godinu: -100 eur

 • ICEPS sufinansira deo putnih troškova svojim studentima čije je mesto življenja 50+ km od sedišta ICEPS-a
 • Broj mesečnih rata: 11 (prva rata: 200 eur; svaka naredna – 1/10 preostalog iznosa)
 • Cena školarine obuhvata i godišnji kurs engleskog ili nemačkog jezika tokom sve tri godine studija
 • Sva literatura dostupna je u e-formi ili u biblioteci Škole – nije neophodno dodatno plaćanje
 • Cena za strane državljane je 300 eur veća (ICEPS uslužno vrši nostrifikaciju srednjoškolskih dokumenata) ili 150 eur veća (kandidat samostalno vrši nostrifikaciju srednjoškolskih dokumenata)
 • Cene su izražene u eurima, a uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Procedura upisa:

I: Prijavljivanje kandidata na konkurs

Termine prijava i upisa pogledajte OVDE.

Prijavljivanje kandidata obaviće se prema utvrđenim datumima upisnih rokova, od 09-16 h, putem:

 • mejla ili telefona

Beograd:  office@iceps.edu.rs, (+381) 011 6 555 190, (+381) 064 6429 086

Novi Sad: office.novisad@iceps.edu.rs, (+381) 021 523 107, (+381) 064 6483 740

Leskovac: office.leskovac@iceps.edu.rs, (+381) 016 601 699, (+381) 064 6483 742

Vršac: office.vrsac@iceps.edu.rs, (+381) 013 407 982, (+381) 064 6483 097

Kraljevo: office.kraljevo@iceps.edu.rs, (+381) 036 383 720, (+381) 064 829 06 45

Način dostavljanja dokumentacije: skenirano poslati na e-mail (naknadna dostava originala lično ili poštom na adresu Škole)

Dokumentacija za polaganje prijemnog ispita:

 • popunjen konkursni list (on line)
 • overene kopije ili originale svedočanstva I-IV god. srednje škole
 • overena kopija ili original diplome srednje škole
 • očitana lična karta ili pasoš (scan ili kopija); u slučaju upisa stranih državljanapasoš je obavezna dokumentacija
 • dokaz o uplati za polaganja prijemnog ispita (4.000,00 rsd), osim u slučaju da je kandidat oslobođen polaganja prijemnog ispita

Napomena za upis u majskom predroku: kandidati se upisuju uslovno do dostavljanja dokumentacije iz IV godine srednje škole, najkasnije do 30.06.2021. god

II: Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže iz dole navedenog predmeta. Sva pitanja (30) su teorijskog karaktera, a tačan odgovor obeležava se izborom jednog od pet ponuđenih odgovora (a, b, c, d, e).

Zbirku zadataka za polaganje prijemnog ispita iz predmeta ZDRAVSTVENA NEGA možete kupiti u prostorijama Škole ili poručiti preko dole navedenih mejlova, nakon uplate (primer uplatnice): sliku uplatnice samo nam pošaljite putem navedenog mejla ili Viber poruke, a ukoliko želite isporuku na kućnu adresu – navedite i željenu adresu isporuke. Kontakti:

Beograd: office@iceps.edu.rs; 064 642 9086;  Novi Sad: office.novisad@iceps.edu.rs; 064 648 3740; Leskovac: office.leskovac@iceps.edu.rs; 064 648 3742; Vršac: office.vrsac@iceps.edu.rs; 064 648 3097, Kraljevo: office.kraljevo@iceps.edu.rs, 064 829 06 45

studijski program strukovnih studijapredmet
Zdravstvena negazdravstvena nega
Fizioterapijazdravstvena nega
Radiologijazdravstvena nega
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnologzdravstvena nega ILI biohemija (po izboru budućeg studenta)
  

Procedura polaganja prijemnog ispita:

Ispit se polaže on-line utvrđenih datuma po pojedinačnom rasporedu koji će kandidatu biti javljen. Za polaganje ispita potrebna Vam je Skype aplikacija sa funkcionalnom kamerom i mikrofonom.
Kandidati su dužni da budu ispred kompjutera 15 min pre utvrđenog termina kada će biti i pozvani. Prijemni ispit traje 30 min.

U slučaju da kandidati nemaju tehničkih mogućnosti da polažu online prijemni ispit, onda se ispit polaže utvrđenog datuma u 10:00 h, u prostorijama ICEPSa.
Kandidati su dužni da dođu u prostorije ICEPS-a u 09:40 h, kada će biti prozvani i raspoređeni u odgovarajuće prostorije. Prijemni ispit traje 30 min.

Za studente sa hendikepom, po njihovom zahtevu koji mora biti dostavljen minimalno 72 sata ranije, ICEPS će u slučaju potrebe obezbediti posebne, prilagođene uslove polaganja prijemnog ispita.

Prilikom polaganja prijemnog ispita kandidati treba da imaju:

 • overen konkursni broj (dobijen prilikom upisa/poslat mejlom),
 • ličnu kartu ili pasoš (pokazuju je na uvid),
 • u slučaju online polaganja, ispravan rad kamere i mikrofona je obavezan,
 • hemijsku olovku (ukoliko je polaganje organizovano u prostorijama ICEPS-a),
 • običnu olovku i gumicu (ukoliko je polaganje organizovano u prostorijama ICEPS-a).

III: Objavljivanje rang-liste

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni najkasnije do utvrđenog datuma do 10h.

Maksimalni broj bodova koje kandidat može imati je 100, od čega 60 bodova može dobiti na prijemnom ispitu i 40 na osnovu uspeha iz srednje škole.

Ukoliko je kandidat osvojio minimalni broj bodova i time položio prijemni ispit, ali se u procesu rangiranja nije kvalifikovao za upis, kandidatu će biti ponuđen upis na srodni studijski program osnovnih strukovnih studija uz mogućnost kasnijeg prebacivanja na željeni studijski program.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor ICEPSu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

Upis se vrši po unapred navedenim datumima (termine prijave i upisa pogledajte ovde).

Dodatna dokumentacija neophodna za upis (u odnosu na polaganje prijemnog ispita):

 1. dva popunjena ŠV obrasca (možete ih dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti OVDE)
 2. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 4. dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 5. indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 6. lekarsko uverenje izdato od lekara specijaliste sa naznačenim studijskim programom koji se upisuje (napomena: studenti Radiologije imaju poseban lekarski pregled na Institutu za medicinu rada Srbije “Dr Dragomir Karajović”, Beograd).

Spisak zdravstvenih ustanova gde se mogu obaviti lekarski pregledi pogledajte OVDE.

 1. dokaz o uplati:
 1. OPCIONO: Potvrda o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi (min 6 meseci radnog odnosa), u slučaju da je kanidat već zdravstveni radnik i želi podenti zahtev za Analizu priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza (original ili overena kopija)
 1. OPCIONO: Uverenje o položenim ispitima sa prethodne visokoškolske ustanove u slučaju da kandidat prelazi sa te ustanove (original ili overena kopija)

Student je za početak nastavnog procesa i stručne prakse u obavezi da ima (najkasnije do 15.10.2021.):

 • potvrdu o obavljenom sanitarnom pregledu
 • potvrdu o izvršenoj vakcinaciji na Hepatitis B

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno:

 • stavke 1) i 2) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije (ICEPS može uslužno predati materijal za nostrifikaciju); nakon predaje Zahteva za nostrifikaciju Ministarstvu, student se upisuje uslovno do dobijanja Uverenja o nostrifikaciji.
 • stavke 3)-9) prethodnog teksta
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice; ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama), osim za državljane Crne Gore, BiH i Hrvatske koji potpisuju izjavu o razumevanju srpskog jezika.

U slučaju da je kandidat položio prijemni ispit, ali da je broj mesta za upis popunjen, kandidatu će biti ponuđen upis na drugu jedinicu ili drugi studijski program ICEPS-a na kome se polaže isti prijemni ispit ukoliko je ovde ostalo slobodnih mesta, a kandidat nije u obavezi da isto prihvati.
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija

3 godine

Kreditni bodovi

180 ESPB