Pravo upisa imaju kandidati sa završenim srodnim studijama prvog stepena i minimalno ostvarenih 180 ESPB.

Srodne studijske programe možete pogledati ovde.

Termini prijave i upisa:

Julski rok II
I Prijavljivanje kandidata: 04.07.-09.07.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 13.07.2022.
Rok za žalbe: 14.07.-15.07.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 16.07.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 18.07.2022.

Julski rok III*
I Prijavljivanje kandidata: 11.07.-16.07.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 20.07.2022.
Rok za žalbe: 21.07.-22.07.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 23.07.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 25.07.2022.

Septembarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 29.08.-03.09.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 07.09.2022.
Rok za žalbe: 08.09.-09.09.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 10.09.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 12.09.2022.

Septembarski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 05.09.-10.09.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 14.09.2022.
Rok za žalbe: 15.09.-16.09.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 17.09.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 19.09.2022.

Septembarski rok III*
I Prijavljivanje kandidata: 12.09.-17.09.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 21.09.2022.
Rok za žalbe: 22.09.-23.09.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 24.09.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 26.09.2022.

Septembarski rok IV*
I Prijavljivanje kandidata: 19.09.-24.09.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 28.09.2022.
Rok za žalbe: 29.09.-30.09.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 01.10.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 03.10.2022.

Oktobarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 26.09.-01.10.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 05.10.2022.
Rok za žalbe: 06.10.-07.10.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 08.10.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 10.10.2022.

Oktobarski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 03.10.-08.10.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 12.10.2022.
Rok za žalbe: 13.10.-14.10.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 15.10.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 17.10.2022.

Oktobarski rok III*
I Prijavljivanje kandidata: 10.10.-15.10.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 19.10.2022.
Rok za žalbe: 20.10.-21.10.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 22.10.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 24.10.2022.

Oktobarski rok IV*
I Prijavljivanje kandidata: 17.10.-22.10.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 26.10.2022.
Rok za žalbe: 27.10.-28.10.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 29.10.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 31.10.2022.

*upisni rok će biti organizovan ukoliko ostane mesta nakon prethodnog upisnog roka

Potrebna dokumentacija za prijavu:

 1. popunjen konkursni list (popunite ovde)
 2. diploma o završenim studijama prvog stepena ILI uverenje o diplomiranju (original ili overena fotokopija)
 3. očitana lična karta ili fotokopija; zastrane državljane – pasoš

Prijavljivanje kandidata obaviće se prema utvrđenim terminima upisnih rokova lično u Studentskoj službi od 9-16h ili putem mejla/telefona:

Beograd:  office@iceps.edu.rs, (+381) 011 6 555 190, (+381) 064 6429 086;
Novi Sad: office.novisad@iceps.edu.rs, (+381) 021 523 107, (+381) 064 6483 740;
Leskovac: office.leskovac@iceps.edu.rs, (+381) 016 601 699, (+381) 064 6483 742;
Vršac: office.vrsac@iceps.edu.rs, (+381) 013 407 982, (+381) 064 6483 097;
Kraljevo: office.kraljevo@iceps.edu.rs, (+381) 036 383 720, (+381) 064 829 06 45;

Dokumentaciju možete dostaviti skeniranu na e-mail adresu Škole, ukoliko niste u mogućnosti da je dostavite lično. Za upis su neophodni originali svih potrebnih dokumenata.

Rezultati rangiranja biće poslati na e-mail adresu kandidata do 19h istog dana.

Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti je 100, a rang lista se kreira na osnovu sledećih kriterijuma:
I kriterijum: ostvaren uspeh na prethodnom nivou studija, pri čemu se prosečna ocena studiranja množi sa 10, tako da kandidat može ostvariti najviše 100 bodova

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova:
– II kriterijum: ocena iz predmeta Osnovi zdravstvene nege sa prethodnog nivoa studija
– III kriterijum: ocena iz predmeta Javno zdravlje (ili Socijalna medicina, u slučaju da u Nastavnom planu i programu matične visokoškolske ustanove nema ovog predmeta) sa prethodnog nivoa studija
– IV kriterijum: ocena na Završnom radu sa prethodnog nivoa studija

Žalbe na rang listu

Kandidat može pismenim putem podneti žalbu Školi na redosled kandidata na rang listi u roku od 48h od objavljivanja. Odgovor na žalbu kandidata Škola će dostaviti u roku od 24h od prijema.

Upis kandidata vrši se u skladu sa definisanim upisnim rokovima.

Dokumentacija potrebna za upis (pored dokumentacije priložene za prijavu):

 1. dva popunjena ŠV obrasca (možete ih dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti OVDE)
 2. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 4. dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 5. indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 6. izjava o osiguranju (dobija se u Studentskoj službi),
 7. dokaz o uplati:

Kandidat može dokumentaciju za upis priložiti zajedno sa dokumentacijom za prijavu.

Ukoliko se studentu izrađuje Analiza o priznatim i diferencijalnim nastavnim obavezama, student u sklopu obavezne upisne dokumentacije dostavlja i:

 1. Potvrdu o zaposlenju o najmanje 6 meseci radnog odnosa (original ili overena fotokopija) I/ILI
 2. Uverenje o položenim ispitima sa prethodne visokoškolske ustanove, u slučaju da kandidat prelazi sa druge visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija)
 3. dokaz o uplati troškova Analizepriznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza – 5.500,00 rsd

Napomena za strane državljane

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis potrebna i sledeća dokumentacija:

 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (osim za državljane Crne Gore, BiH i Hrvatske koji potpisuju izjavu o razumevanju srpskog jezika)

U slučaju da je kandidat konkurisao, ali da je broj mesta za upis popunjen, kandidatu će biti ponuđen upis na drugi master studijski program, ukoliko je ovde ostalo slobodnih mesta, a kandidat nije u obavezi da to i prihvati.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Škola će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Dobrodošli na ICEPS!
Imam plan za sutradan

Studenti koji su započeli iste studije (istu vrstu i nivo studija) na drugoj visokoškolskoj ustanovi mogu se upisati na I ili II godinu studija, pri čemu im se priznaju položeni ispiti (u skladu sa Nastavnim planom i programom).

Studenti koji su završili iste studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi mogu se upisati na II godinu studija, pri čemu imaju obavezu polaganja diferencijalnih ispita.

Studenti srodnih studija u odnosu na studijski program koji žele da upišu takođe se mogu upisati, a godina na koju se upisuju i ispiti koji se priznaju određuju se na osnovu Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza.

Analizom priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza se upoređuje Nastavni plan i program škole koju je student pohađao sa programom željenog smera naše Škole. U zavisnosti od podudarnosti vrši se priznavanje predmeta (ispita) i sumiraju se ESPB bodovi, koji će pokazati godinu studija na koju kandidat može biti upisan.

Preliminarnu Analizu možete dobiti putem mejla office@iceps.edu.rs slanjem sledeće dokumentacije:

 • dodatak diplomi sa matične visokoškolske ustanove (ukoliko ste diplomirali) ILI
 • uverenje o položenim ispitima sa matične visokoškolske ustanove ILI
 • indeks (samo za preliminarnu Analizu)

Za izradu preliminarne Analize možete dostaviti skeniranu ili fotokopiranu dokumentaciju, dok je za konačnu, kao i za upis potrebno dostaviti originale.

Analiza priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza se ne naplaćuje u slučaju da kandidat odluči da se ne upiše. U slučaju upisa cena Analize je 5.500 din.

Za studente koji su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi postoji mogućnost priznavanja dela ili cele obavezne stručne prakse, na osnovu Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza, a u skladu sa Nastavnim planom i programom i zaposlenjem studenta.

Preliminarnu Analizu možete dobiti putem mejla office@iceps.edu.rs slanjem sledeće dokumentacije:

 • potvrda o zaposlenju u zdravstvenoj ustanovi sa sistematizacijom radnih mesta (minimalno 6 meseci radnog staža)

Za izradu preliminarne Analize možete dostaviti skeniranu ili fotokopiranu dokumentaciju, dok je za konačnu, kao i za upis potrebno dostaviti originale.

Analiza priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza se ne naplaćuje u slučaju da kandidat odluči da se ne upiše. U slučaju upisa cena Analize je 5.500 din.