Flat Preloader Icon

Pravo upisa imaju kandidati sa završenim srodnim studijama prvog stepena i minimalno ostvarenih 180 ESPB.

Srodne studijske programe, kao i upisne kvote možete pogledati ovde.

Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na sajtu ICEPS-a najkasnije do utvrđenog datuma do 10h.

Maksimalni broj bodova koje kandidat može imati je 100, a rang lista se kreira na osnovu sledećih proriteta:

– prvi kriterijum: kandidati se rangiraju na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom nivou obrazovanja (studije prvog stepena), pri čemu se prosečna ocena studiranja množi sa 10, tako da kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

U slučaju izjednačenosti u bodovima:

– drugi kriterijum: ocena iz predmeta Osnovi zdravstvene nege (mss Zdravstvena nega, mss Menadžment u zdravstvu), odnosno iz predmeta Anatomija i fiziologija (mss Ultrazvučna dijagnostika, mss Strukovni master medicinsko-laboratorijski tehnolog*; ukoliko kandidat dolazi sa visokoškolske ustanove gde su navedene dve oblasti dva predmeta, kalkuliše se srednja vrednost dva predmeta);

– treći kriterijum: ocena iz predmeta Javno zdravlje (mss Zdravstvena nega, mss Menadžment u zdravstvu; u slučaju da matična visokoškolska ustanova nema predmet pod ovim imenom, posmatra se predmet Socijalna medicina), odnosno iz predmeta Patofiziologija (mss Ultrazvučna dijagnostika, mss Strukovni master medicinsko-laboratorijski tehnolog*);

– četvrti kriterijum: ocena na Završnom radu na studijama prvog stepena.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu:

Kandidat može podneti prigovor ICEPS-u (ustanovi ili jedinici) u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u roku od 48h nakon objavljivanja rang liste.
ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24h od prijema prigovora.

*program u procesu akreditacije

Upis kandidata vrši se u skladu sa definisanim upisnim rokovima.

Dokumentacija potrebna za upis:

 1. dva popunjena ŠV obrasca (možete ih dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti OVDE)
 2. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 4. dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 5. indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 6. izjava o osiguranju (dobija se u Studentskoj službi),
 7. samo za upis na mss Ultrazvučna dijagnostika: lekarski pregled na Institutu za medicinu rada Srbije “Dr Dragomir Karajović”, Beograd
 8. samo za aktuelne zdravstvene radnike za upis na mss Zdravstvena nega, mss Menadžment u zdravstvu i mss Strukovni master medicinsko-laboratorijski tehnolog*: Potvrda o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi (min 6 meseci radnog odnosa), radi podnošenja zahteva za Analizu priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza (original ili overena fotokopija)
  • troškovi Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza – 5.500,00 rsd
 9. samo za studente koji prelaze sa drugih akreditovanih visokoškolskih ustanova: Uverenje o položenim ispitima sa prethodne visokoškolske ustanove, u slučaju da kandidat prelazi sa te ustanove (original ili overena kopija)
  • troškovi Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza – 5.500,00 rsd
 10. samo za nastavnike, saradnike i zaposlene ICEPS-a: potvrda o angažovanju na ICEPS-u
 11. dokaz o uplati:

*program u procesu akreditacije

Napomena za strane državljane

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis potrebna i sledeća dokumentacija:

 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (osim za državljane Crne Gore, BiH i Hrvatske koji potpisuju izjavu o razumevanju srpskog jezika)

U slučaju da je kandidat konkurisao, ali da je broj mesta za upis popunjen, kandidatu će biti ponuđen upis na drugi master studijski program, ukoliko je ovde ostalo slobodnih mesta, a kandidat nije u obavezi da to i prihvati. 

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Škola će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Septembarski rok III

I Prijavljivanje kandidata: 11.09.-16.09.2023.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 20.09.2023.
Rok za žalbe: 21.09.-22.09.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 23.09.2023.
III Upis primljenih kandidata: do 25.09.2023.

Septembarski rok IV*

I Prijavljivanje kandidata: 18.09.-23.09.2023.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 27.09.2023.
Rok za žalbe: 28.09.-29.09.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 30.09.2023.
III Upis primljenih kandidata: do 02.10.2023.

Oktobarski rok I*

I Prijavljivanje kandidata: 25.09.-30.09.2023.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 04.10.2023.
Rok za žalbe: 05.10.-06.10.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 07.10.2023.
III Upis primljenih kandidata: do 09.10.2023.

Oktobarski rok II*

I Prijavljivanje kandidata: 02.10.-07.10.2023.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 11.10.2023.
Rok za žalbe: 12.10.-13.10.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 14.10.2023.
III Upis primljenih kandidata: do 16.10.2023.

Oktobarski rok III*

I Prijavljivanje kandidata: 09.10.-14.10.2023.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 18.10.2023.
Rok za žalbe: 19.10.-20.10.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 21.10.2023.
III Upis primljenih kandidata: do 23.10.2023.

Oktobarski rok IV*

I Prijavljivanje kandidata: 16.10.-21.10.2023.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 25.10.2023.
Rok za žalbe: 26.10.-27.10.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 28.10.2023.
III Upis primljenih kandidata: do 30.10.2023.

Novembarski rok I*

I Prijavljivanje kandidata: 30.10.-04.11.2023.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 08.11.2023.
Rok za žalbe: 09.11.-10.11.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 11.11.2023.
III Upis primljenih kandidata: do 13.11.2023.

Novembarski rok II*

I    Prijavljivanje kandidata: 13.11.-18.11.2023.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 22.11.2023.
Rok za žalbe: 23.11.-24.11.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 25.11.2023.
III Upis primljenih kandidata: do 27.11.2023.

Decembarski rok I*

I Prijavljivanje kandidata: 27.11.-02.12.2023.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 06.12.2023.
Rok za žalbe: 07.12.-08.12.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 09.12.2023.
III Upis primljenih kandidata: do 11.12.2023.

Decembarski rok II*

I Prijavljivanje kandidata: 11.12.-16.12.2023.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 20.12.2023.
Rok za žalbe: 21.12.-22.12.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 23.12.2023.
III Upis primljenih kandidata: do 25.12.2023.

Januarski rok I*

I Prijavljivanje kandidata: 09.01.-13.01.2024.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 17.01.2024.
Rok za žalbe: 18.01.-19.01.2024.
Objavljivanje konačne rang liste: 20.01.2024.
III Upis primljenih kandidata: do 22.01.2024.

Januarski rok II*

I Prijavljivanje kandidata: 22.01.-27.01.2024.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 31.01.2024.
Rok za žalbe: 01.02.-02.02.2024.
Objavljivanje konačne rang liste: 03.02.2024.
III Upis primljenih kandidata: do 05.02.2024.

Februarski rok I*

I Prijavljivanje kandidata: 29.01.-03.02.2024.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 07.02.2024.
Rok za žalbe: 08.02.-09.02.2024.
Objavljivanje konačne rang liste: 10.02.2024.
III Upis primljenih kandidata: do 12.02.2024.

* upisni rok će biti organizovan ukoliko ostane mesta nakon prethodnog upisnog roka

Studenti koji su započeli iste studije (istu vrstu i nivo studija) na drugoj visokoškolskoj ustanovi mogu se upisati na I ili II godinu studija, pri čemu im se priznaju položeni ispiti (u skladu sa Nastavnim planom i programom).

Studenti koji su završili iste studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi mogu se upisati na II godinu studija, pri čemu imaju obavezu polaganja diferencijalnih ispita.

Studenti srodnih studija u odnosu na studijski program koji žele da upišu takođe se mogu upisati, a godina na koju se upisuju i ispiti koji se priznaju određuju se na osnovu Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza.

Analizom priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza se upoređuje Nastavni plan i program škole koju je student pohađao sa programom željenog smera naše Škole. U zavisnosti od podudarnosti vrši se priznavanje predmeta (ispita) i sumiraju se ESPB bodovi, koji će pokazati godinu studija na koju kandidat može biti upisan.

Preliminarnu Analizu možete dobiti putem mejla office@iceps.edu.rs slanjem sledeće dokumentacije:

 • dodatak diplomi sa matične visokoškolske ustanove (ukoliko ste diplomirali) ILI
 • uverenje o položenim ispitima sa matične visokoškolske ustanove ILI
 • indeks (samo za preliminarnu Analizu)

Za izradu preliminarne Analize možete dostaviti skeniranu ili fotokopiranu dokumentaciju, dok je za konačnu, kao i za upis potrebno dostaviti originale.

Analiza priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza se ne naplaćuje u slučaju da kandidat odluči da se ne upiše. U slučaju upisa cena Analize je 5.500 din. Uplatnicu možete preuzeti ovde

Napomena: Za upis na program mss Ultrazvučna dijagnostika ne vrše se Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza na osnovu radnog iskustva.

Za studente koji su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi postoji mogućnost priznavanja dela ili cele obavezne stručne prakse, na osnovu Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza, a u skladu sa Nastavnim planom i programom i zaposlenjem studenta.

Preliminarnu Analizu možete dobiti putem mejla office@iceps.edu.rs slanjem sledeće dokumentacije:

 • potvrda o zaposlenju u zdravstvenoj ustanovi sa sistematizacijom radnih mesta (minimalno 6 meseci radnog staža)

Za izradu preliminarne Analize možete dostaviti skeniranu ili fotokopiranu dokumentaciju, dok je za konačnu, kao i za upis potrebno dostaviti originale.

Analiza priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza se ne naplaćuje u slučaju da kandidat odluči da se ne upiše. U slučaju upisa cena Analize je 5.500 din. Uplatnicu možete preuzeti ovde

Napomena: Za upis na program mss Ultrazvučna dijagnostika ne vrše se Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza na osnovu radnog iskustva.