Flat Preloader Icon

Popust za upis do 15. juna!

Uslovi upisa

Pravo upisa imaju kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju koji su položili prijemni ispit sa najmanje 12 bodova od maksimalnih 60.

Termini prijemnog ispita nalaze se OVDE.

Predmet polaganja prijemnog ispita

studijski program

predmet polaganja

Zdravstvena nega

Zdravstvena nega

Fizioterapija

Zdravstvena nega

Radiologija

Zdravstvena nega

Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog

Zdravstvena nega ILI Biohemija

Aparaturna kozmetologija

Estetska nega ILI Zdravstvena nega ILI Biohemija

Menadžment u zdravstvu

Zdravstvena nega ILI Biohemija ILI Osnovi ekonomije

Ukoliko je kandidat na drugoj visokoškolskoj ustanovi polagao prijemni ispit iz istog ili srodnog predmeta prijemni ispit će biti priznat i naredni korak je dostavljanje dokumentacije za upis.

Prijemnog ispita kandidat može biti oslobođen ukoliko je imao ocenu 5 tokom sva četiri razreda u srednjoj školi iz određenog stručnog predmeta. Pogledajte SPISAK PREDMETA koji se priznaju.  

Prijavljivanje kandidata

Ako ste zainteresovani za upis na studijske programe Visoke strukovne škole ICEPS, popunite ovaj FORMULAR.

Za sve informacije o upisu kao i za poručivanje Zbirke zadataka za pripremu prijemnog ispita možete kontaktirati Studentsku službu u vašem gradu.

BEOGRAD:  office@iceps.edu.rs, 011 6 555 190, 064 642 90 86
NOVI SAD:  office.novisad@iceps.edu.rs, 021 523 107, 064 648 37 40
LESKOVAC: office.leskovac@iceps.edu.rs, 016 601 699, 064 648 37 42
VRŠAC: office.vrsac@iceps.edu.rs, 013 407 982, 064 648 30 97
KRALJEVO: office.kraljevo@iceps.edu.rs, 036 383 720, 064 829 06 45
JAGODINA: office.jagodina@iceps.edu.rs, 035 810 16 42, 064 824 56 88

Uz prijavu je potrebno dostaviti i:

 1. overene fotokopije ili originale svedočanstva I-IV razreda srednje škole
 2. overenu fotokopiju ili original diplome srednje škole
 3. očitanu lična karta ili fotokopiju; za strane državljane – pasoš i potvrda o prebivalištu
 4. dokaz o uplati polaganja prijemnog ispita (5.000,00 rsd), osim u slučaju da je kandidat oslobođen polaganja prijemnog ispita
 5. potvrda o položenom prijemnom ispitu (ukoliko je kandidat položio prijemni na drugoj visokoškolskoj ustanovi)

Napomena za upis u majskom predroku: kandidati se upisuju uslovno do dostavljanja dokumentacije iz IV razreda srednje škole, najkasnije do 30.06.2024. god.

Napomena za strane državljane: diploma mora biti nostrifikovane od strane ovlašćene institucije (AZK), ukoliko ne potiče sa teritorije Republike Srbije; ukoliko je tek predat Zahtev, kandidatu se dozvoljava uslovno polaganje prijemnog ispita uz Potvrdu o predatom Zahtevu, kao i uslovni upis do dobijanja pozitivnog Rešenja Agencije.

Polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit se sastoji od 30 pitanja (određenih 30 od 200 koliko ima Zbirka zadataka).

Polaganje je u 10h u izabranom terminu (sa spiska ponuđenih i određenih Konkursom).

Rezultati prijemnog ispita biće poslati na e-mail adresu kandidata do 19h istog dana.

Upis primljenih kandidata

Upis kandidata se vrši u roku od 6 dana od polaganja prijemnog ispita

Preliminarna lista kandidata za upis 04. 06. 2024.

Dokumentacija potrebna za upis (pored dokumentacije priložene za polaganje prijemnog ispita):

 1. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija)
 2. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 3. dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
 4. lekarsko uverenje izdato od strane lekara specijaliste medicine rada sa naznačenim studijskim programom koji se upisuje, pri čemu se lekarski pregled obavlja u bilo kom domu zdravlja ili zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata (napomena: studenti Radiologije imaju poseban lekarski pregled koji se za sve VŠU/VŠJ može uraditi isključivo na Institutu za medicinu rada Srbije “Dr Dragomir Karajović”, Beograd)
 5. kandidatu koji je strani državljanin za upis je potreban dokaz o vladanju srpskim jezikom (osim za državljane Crne Gore, BiH i Hrvatske koji potpisuju izjavu o razumevanju srpskog jezika)
 6. dokaz o uplati:

Plaćanje se vrši po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Ukoliko se studentu izrađuje Analiza o priznatim i diferencijalnim nastavnim obavezama, student u sklopu obavezne upisne dokumentacije dostavlja i:

 1. Potvrdu o zaposlenju o najmanje 6 meseci radnog odnosa (original ili overena fotokopija) I/ILI
 2. Uverenje o položenim ispitima sa prethodne visokoškolske ustanove, u slučaju da kandidat prelazi sa druge visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija)
 3. dokaz o uplati troškova Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza – 5.500,00 rsd

U slučaju da je kandidat položio prijemni ispit, ali da je broj mesta za upis popunjen, kandidatu će biti ponuđen upis na drugu visokoškolsku jedinicu ili drugi studijski program na kom se polaže isti prijemni ispit, ukoliko je ovde ostalo slobodnih mesta, a kandidat nije u obavezi da to i prihvati.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, Škola će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.