Flat Preloader Icon

Pravo upisa imaju kandidati:

 • sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju
 • koji su položili prijemni ispit sa najmanje 12 bodova od 60 (20%) ILI kandidati koja imaju položenu opštu mature, pri čemu se njima umesto bodova prijemnog ispita srazmerno vrednuju rezultati opšte mature sa istim teorijskim maksimalnim (60) brojem bodova

Prijemnog ispita su oslobođeni (priznaje se maksimalan broj bodova) kandidati koji su:

 • imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole iz dole navedenih predmeta ILI
 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju iz dole navedenih ili srodnih predmeta (npr. Prva pomoć) tokom srednje škole

studijski program strukovnih studija

predmet

Zdravstvena nega

Zdravstvena nega

Fizioterapija

Zdravstvena nega

Radiologija

Zdravstvena nega

Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog

Zdravstvena nega ILI Hemija

Prijemni ispit se priznaje kandidatima ukoliko su na drugoj visokoškolskoj ustanovi polagali prijemni iz predmeta navedenih kao u tabeli iznad ili iz Biologije.

Napomena:

ICEPS će automatski priznati maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu (60 bodova), bez polaganja kandidatima koji su:

 • iz relevantnih predmeta imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole
 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju tokom srednje škole

Decembarski rok I
I Prijavljivanje kandidata: 28.11.-03.12.2022.
II Prijemni ispit: 06.12.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 07.12.2022.
Rok za žalbe: 08.12.-09.12.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 10.12.2022.
IV Upis primljenih kandidata: do 12.12.2022.


Decembarski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 12.12.-17.12.2022.
II Prijemni ispit: 20.12.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 21.12.2022.
Rok za žalbe: 22.12.-23.12.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 24.12.2022.
IV Upis primljenih kandidata: do 26.12.2022.


Januarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 09.01.-14.01.2023.
II Prijemni ispit: 17.01.2023.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 18.01.2023.
Rok za žalbe: 19.01.-20.01.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 21.01.2023.
IV Upis primljenih kandidata: do 23.01.2023.


Januarski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 23.01.-28.01.2023.
II Prijemni ispit: 31.01.2023.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 01.02.2023.
Rok za žalbe: 02.02.-03.02.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 04.02.2023.
IV Upis primljenih kandidata: do 06.02.2023.


Februarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 30.01.-04.02.2023.
II Prijemni ispit: 07.02.2023.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 08.02.2023.
Rok za žalbe: 09.02.-10.02.2023.
Objavljivanje konačne rang liste: 11.02.2023.
IV Upis primljenih kandidata: do 13.02.2023.


* ispitni rok će biti organizovan ukoliko ostane mesta nakon prethodnog upisnog roka

Prijavljivanje kandidata obaviće se prema utvrđenim terminima upisnih rokova lično u Studentskoj službi od 9-16h ili putem mejla/telefona:

ICEPS VŠU Beograd: e-mail: office@iceps.edu.rs, tel: 064 64 29 086

ICEPS VŠJ Novi Sad: e-mail: office.novisad@iceps.edu.rs, tel: 064 64 83 740

ICEPS VŠJ Leskovac: e-mail: office.leskovac@iceps.edu.rs, tel: 064 64 83 742

ICEPS VŠJ Vršac: e-mail: office.vrsac@iceps.edu.rs, tel: 064 64 83 097

ICEPS VŠJ Kraljevo: e-mail: office.kraljevo@iceps.edu.rs, tel: 064 82 90 645

ICEPS VŠJ Jagodina: e-mail: office.jagodina@iceps.edu.rs, tel: 064 8245688

Dokumentacija potrebna za prijavu i polaganje prijemnog ispita:

 1. popunjen konkursni list (popunite ovde)
 2. overene fotokopije ili originali svedočanstva I-IV razreda srednje škole
 3. overena fotokopija ili original diplome srednje škole
 4. očitana lična karta ili fotokopija; za strane državljane – pasoš
 5. dokaz o uplati polaganja prijemnog ispita (4.000,00 rsd), osim u slučaju da je kandidat oslobođen polaganja prijemnog ispita
 6. potvrda o položenom prijemnom ispitu (ukoliko je kandidat položio prijemni na drugoj visokoškolskoj ustanovi)

Dokumentaciju možete do upisa dostaviti skeniranu na e-mail adresu Škole, ukoliko niste u mogućnosti da je dostavite lično. Za upis su neophodni originali svih potrebnih dokumenata.

Napomena za upis u majskom predroku: kandidati se upisuju uslovno do dostavljanja dokumentacije iz IV razreda srednje škole, najkasnije do 30.06.2022. god.

Napomena za strane državljane: stavke 2 i 3 moraju biti nostrifikovane od strane ovlašćene institucije (AZK), ukoliko ne potiče sa teritorije Republike Srbije. Ukoliko je tek predat Zahtev, studentu se dozvoljava uslovno polaganje prijemnog ispita uz Potvrdu o predatom Zahtevu, kao i uslovni upis do dobijanja pozitivnog Rešenja Agencije.

Za upis na studijske programe Zdravstvena nega, Fizioterapija i Radiologija prijemni ispit se polaže iz predmeta Zdravstvena nega.

Za upis na studijski program Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog kandidat bira da li će prijemni ispit polagati iz predmeta Zdravstvena nega ILI Biohemija.

Za pripremu prijemnog ispita možete koristiti Zbirke zadataka za polaganje prijemnog ispita (Zdravstvena nega ILI Biohemija). Možete ih preuzeti u prostorijama Škole ili ih poručiti preko dole navedenih kontakata u slučaju slanja poštom, nakon izvršene uplate. Primer uplatnice se nalazi ovde.

Kontakti za poručivanje:

ICEPS VŠU Beograd: e-mail: office@iceps.edu.rs, tel: 064 64 29 086

ICEPS VŠJ Novi Sad: e-mail: office.novisad@iceps.edu.rs, tel: 064 64 83 740

ICEPS VŠJ Leskovac: e-mail: office.leskovac@iceps.edu.rs, tel: 064 64 83 742

ICEPS VŠJ Vršac: e-mail: office.vrsac@iceps.edu.rs, tel: 064 64 83 097

ICEPS VŠJ Kraljevo: e-mail: office.kraljevo@iceps.edu.rs, tel: 064 82 90 645

ICEPS VŠJ Jagodina: e-mail: office.jagodina@iceps.edu.rs, tel: 064 8245688

Ukoliko ne koristite navedene Zbirke, literatura za pripremu prijemnog ispita iz predmeta Zdravstvena nega je:

 1. Baljozović A., Kostić S., Baljozović N.: Zdravstvena nega 1 za I razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013.
 2. Baljozović A., Jojkić K., Hiti R., Baljozović N.: Zdravstvena nega 2 za II razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.
 3. Popović R., Borović P.: Zdravstvena nega 3 za III razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013.
 4. Putniković B., Terzić M., Mazić S., Alimpić M., Marković S.: Zdravstvena nega 4, Urgentna stanja u medicini za IV razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007.

Primer prijemnog ispita iz predmeta ZDRAVSTVENA NEGA, pogledajte OVDE.

Primer prijemnog ispita iz predmeta BIOHEMIJA, pogledajte OVDE.

Prijemni ispit se sastoji od 30 pitanja teorijskog karaktera. Tačan odgovor obeležava se izborom jednog od pet ponuđenih odgovora (a, b, c, d, e).

Polaganje se odvija u prostorijama Škole u izabranom upisnom roku (datum utvrđen Konkursom o upisu) u 10h. Potrebno je da dođete u 09:40h, kada ćete biti prozvani i raspoređeni u odgovarajuće prostorije. Prijemni ispit traje 30 min.

Prijemni ispit možete polagati i online. U tom slučaju vam je potreban računar sa instaliranom Skype aplikacijom i funkcionalnom kamerom i mikrofonom. Potrebno je da budete ulogovani na e-mail i Skype nalog 15 minuta pre utvrđenog termina.

Studentima sa hendikepom obezbedićemo posebne, prilagođene uslove. Molimo vas da pošaljete zahtev 72h pre termina, kako bismo blagovremeno prilagodili organizaciju polaganja.

Rezultati prijemnog ispita biće poslati na e-mail adresu kandidata do 19h istog dana.

Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti je 100, od čega 60 bodova može osvojiti na prijemnom ispitu, a 40 na osnovu uspeha iz srednje škole.

Ukoliko je kandidat osvojio minimalan broj bodova i time položio prijemni ispit, ali se u procesu rangiranja nije kvalifikovao za upis, kandidatu će biti ponuđen upis na srodni studijski program osnovnih strukovnih studija, uz mogućnost kasnijeg prebacivanja na željeni studijski program.

Kandidat može pismenim putem podneti žalbu Školi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u roku od 48h od objavljivanja. Odgovor na žalbu kandidata Škola će dostaviti u roku od 24h od prijema.

Upis kandidata na željeni studijski program se vrši u roku od 6 dana od polaganja prijemnog ispita.

Dokumentacija potrebna za upis (pored dokumentacije priložene za polaganje prijemnog ispita):

 1. dva popunjena ŠV obrasca (možete ih dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti OVDE)
 2. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 4. dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 5. indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 6. izjava o osiguranju (dobija se u Studentskoj službi),
 7. lekarsko uverenje izdato od strane lekara specijaliste medicine rada sa naznačenim studijskim programom koji se upisuje (napomena: studenti Radiologije imaju poseban lekarski pregled koji se za sve VŠU/VŠJ može uraditi isključivo na Institutu za medicinu rada Srbije “Dr Dragomir Karajović”, Beograd).
 8. dokaz o uplati:

Napomena: plaćanje se vrši po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Ukoliko je kandidat oslobođen polaganja prijemnog ispita može dokumentaciju za upis priložiti već prilikom prijave.

Ukoliko se studentu izrađuje Analiza o priznatim i diferencijalnim nastavnim obavezama, student u sklopu obavezne upisne dokumentacije dostavlja i:

 1. Potvrdu o zaposlenju o najmanje 6 meseci radnog odnosa (original ili overena fotokopija) I/ILI
 2. Uverenje o položenim ispitima sa prethodne visokoškolske ustanove, u slučaju da kandidat prelazi sa druge visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija)
 3. dokaz o uplati troškova Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza – 5.500,00 rsd

Napomena za strane državljane

 Kandidatu koji je strani državljanin je za upis potrebna i sledeća dokumentacija:

 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (osim za državljane Crne Gore, BiH i Hrvatske koji potpisuju izjavu o razumevanju srpskog jezika)

U slučaju da je kandidat položio prijemni ispit, ali da je broj mesta za upis popunjen, kandidatu će biti ponuđen upis na drugu visokoškolsku jedinicu ili drugi studijski program na kom se polaže isti prijemni ispit, ukoliko je ovde ostalo slobodnih mesta, a kandidat nije u obavezi da to i prihvati.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, Škola će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Studenti koji su započeli iste studije (istu vrstu i nivo studija) na drugoj visokoškolskoj ustanovi mogu se upisati na I, II ili III godinu studija, pri čemu im se priznaju prijemni i položeni ispiti (u skladu sa Nastavnim planom i programom).

Studenti koji su završili iste studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi mogu se upisati na III godinu studija, pri čemu imaju obavezu polaganja diferencijalnih ispita, prvenstveno u vidu dodatnih časova stručne prakse.

Studenti srodnih studija u odnosu na studijski program koji žele da upišu takođe se mogu upisati, a godina na koju se upisuju i ispiti koji se priznaju određuju se na osnovu Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza.

Analizom priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza se upoređuje Nastavni plan i program škole koju je student pohađao sa programom željenog smera naše Škole. U zavisnosti od podudarnosti vrši se priznavanje predmeta (ispita) i sumiraju se ESPB bodovi, koji će pokazati godinu studija na koju kandidat može biti upisan.

Preliminarnu Analizu možete dobiti putem mejla office@iceps.edu.rs slanjem sledeće dokumentacije:

 • dodatak diplomi sa matične visokoškolske ustanove (ukoliko ste diplomirali) ILI
 • uverenje o položenim ispitima sa matične visokoškolske ustanove ILI
 • indeks (samo za preliminarnu Analizu)

Za izradu preliminarne Analize možete dostaviti skeniranu ili fotokopiranu dokumentaciju, dok je za konačnu, kao i za upis potrebno dostaviti originale.

Analiza priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza se ne naplaćuje u slučaju da kandidat odluči da se ne upiše. U slučaju upisa cena Analize je 5.500 din.

Za studente koji su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi postoji mogućnost priznavanja dela obavezne stručne prakse, na osnovu Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza, a u skladu sa Nastavnim planom i programom i zaposlenjem studenta.

Preliminarnu Analizu možete dobiti putem mejla office@iceps.edu.rs slanjem sledeće dokumentacije:

 • potvrda o zaposlenju u zdravstvenoj ustanovi sa sistematizacijom radnih mesta (minimalno 6 meseci radnog staža)

Za izradu preliminarne Analize možete dostaviti skeniranu ili fotokopiranu dokumentaciju, dok je za konačnu, kao i za upis potrebno dostaviti originale.

Analiza priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza se ne naplaćuje u slučaju da kandidat odluči da se ne upiše. U slučaju upisa cena Analize je 5.500 din.