Flat Preloader Icon

Studenti koji su započeli iste studije (istu vrstu i nivo studija) na drugoj visokoškolskoj ustanovi mogu se upisati na I, II ili III godinu studija, pri čemu im se priznaju prijemni i položeni ispiti (u skladu sa Nastavnim planom i programom).

Studenti koji su završili iste studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi mogu se upisati na III godinu studija, pri čemu imaju obavezu polaganja diferencijalnih ispita, prvenstveno u vidu dodatnih časova stručne prakse.

Studenti srodnih studija u odnosu na studijski program koji žele da upišu takođe se mogu upisati, a godina na koju se upisuju i ispiti koji se priznaju određuju se na osnovu Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza.

Analizom priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza se upoređuje Nastavni plan i program škole koju je student pohađao sa programom željenog smera naše Škole. U zavisnosti od podudarnosti vrši se priznavanje predmeta (ispita) i sumiraju se ESPB bodovi, koji će pokazati godinu studija na koju kandidat može biti upisan.

Preliminarnu Analizu možete dobiti putem mejla office@iceps.edu.rs slanjem sledeće dokumentacije:

  • dodatak diplomi sa matične visokoškolske ustanove (ukoliko ste diplomirali) ILI
  • uverenje o položenim ispitima sa matične visokoškolske ustanove ILI
  • indeks (samo za preliminarnu Analizu)

Za izradu preliminarne Analize možete dostaviti skeniranu ili fotokopiranu dokumentaciju, dok je za konačnu, kao i za upis potrebno dostaviti originale.

Analiza priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza se ne naplaćuje u slučaju da kandidat odluči da se ne upiše. U slučaju upisa cena Analize je 5.500 din.

Za studente koji su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi postoji mogućnost priznavanja dela obavezne stručne prakse, na osnovu Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza, a u skladu sa Nastavnim planom i programom i zaposlenjem studenta.

Preliminarnu Analizu možete dobiti putem mejla office@iceps.edu.rs slanjem sledeće dokumentacije:

  • potvrda o zaposlenju u zdravstvenoj ustanovi sa sistematizacijom radnih mesta (minimalno 6 meseci radnog staža)

Za izradu preliminarne Analize možete dostaviti skeniranu ili fotokopiranu dokumentaciju, dok je za konačnu, kao i za upis potrebno dostaviti originale.

Analiza priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza se ne naplaćuje u slučaju da kandidat odluči da se ne upiše. U slučaju upisa cena Analize je 5.500 din.